BioGaia Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021

2 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 ”Sedan vi startade för 32 år sedan har BioGaia utvecklats till ett världsledande probiotikabolag i frontlinjen inom mikrobiomforskningen med säkra, effektiva och konsumentvänliga produkter på den globala marknaden. Det är en mycket stark plattform som vi nu drar nytta av för att bli ännu mer konsumentinriktade.” PETER ROTHSCHILD, GRUNDARE

BioGaias hållbarhetsredovisning 2021 är en separat rapport, upprättad enligt Årsredovisningslagens krav på hållbarhets- rapportering. I årsredovisningen återfinns en sammanfattning av hållbarhetsrapporten, se sidorna 36–41 samt 46–47 (affärsrisker och osäkerhetsfaktorer). Årsredovisningen publiceras även på engelska på biogaia.com. Årsstämma hålls den 6 maj 2022. Innehåll Viktiga händelser 2021 5 Ordförandeord 6 Vd-ord 8 BioGaias dotterbolag 10 BioGaias produkter 14 Marknadstrender 16 Värdeskapande 18 Värdekedjan 20 Omnikanalstrategi 22 BioGaias marknader 24 BioGaias forskning 32 BioGaia Academy 34 Hållbarhet 36 Finansiell information och noter 42 Ledning 80 Styrelse 81 Ordlista 82

4 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 BioGaia i korthet Vision Vara det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen. Mission Erbjuda världen probiotika som har bevisad positiv effekt på hälsa och välmående. Positionering Kosttillskott med kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar. Kärnvärderingar Innovation / Samarbete / Passion Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie BioGaias aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. Bolagsbeskrivning BioGaia AB organisation CEO Vice President Digital Chief Scientific Officer Chief Financial Officer Vice President General Counsel Chief Operating Officer Vice President Marketing & Communications Executive Vice President Business Development Executive Vice President Sales Vice President HR INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 5 Viktiga händelser 2021 Försäljning per marknad och segment Försäljning per år, senaste 5 åren (MSEK) Rörelse- marginal 32 % Försäljnings- ökning (12% exkl. valutaeffekter) 5 % Andel eget varumärke + co-branding 81 % Nyckeltal 2021 Barnhälsa 86% Vuxenhälsa 14% Barnhälsa 47% Vuxenhälsa 53% Barnhälsa 91% Vuxenhälsa 9% Barnhälsa 77% Vuxenhälsa 23% Försäljning per geogra sk marknad EMEA APAC AMERICAS TOTAL Americas 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2021 2020 2019 2018 2017 615 742 768 747 785 INNEHÅLL

6 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 BioGaias starka forskningskärna avgörande för långsiktig lönsamhet Marknaden för probiotika är i snabb förändring. Den rådande pandemin har fört med sig ett ökat hälsofokus och en vilja att handla på nätet vilket accelererar utvecklingen med enorm kraft. Samtidigt blir konsumenten allt mer medveten och efterfrågar produkter som bevisligen är säkra, fungerar och är av hög kvalité. BioGaias gedigna forskningsförankring, i kombination med vår globala närvaro och strategiska satsning på att finnas nära konsumenten, innebär en stor potential för varumärket. ORDFÖRANDEORD INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 7 BioGaia blir ännu mer konsumentinriktade Digitaliseringstrenden, som till följd av covid-19 fick en oerhörd kraft under 2020, fortsatte i samma takt under 2021. Vi har tagit flera viktiga steg på vår strategiska resa mot att komma närmare konsumenten och sett en stark positiv utveckling, särskilt i länder som USA, Kina, Vietnam och Indonesien där vi har en omnikanalstrategi och e-handel dominerar. I Europa, där den digitala utvecklingen går något långsammare och försäljningen i huvudsak sker via apotek, har vi fortfarande inte riktigt återhämtat oss. Under året har vi fortsatt att bygga organisationen för att komplettera vår redan starka position inom business-to-business med en stark närvaro även direkt mot konsument. Vårt mål är att möta konsumenten på de plattformar där de befinner sig på alla våra marknader och fortsätta att satsa på forskning och utveckling för att kunna lösa hälsoproblem för människor över hela världen. I denna omställning är rätt kompetens och förändringsledarskap avgörande. Där har vi fått flera centrala nya funktioner på plats och arbetar vidare med att integrera dem i den befintliga organisationen. Unika styrkor jämfört med våra konkurrenter I den hårda konkurrensen, med många stora och aktiva aktörer på marknaden, har BioGaia unika styrkor som flera av våra konkurrenter saknar. Vi bedriver vår egen forskning och utveckling och bevisar via kliniska studier att det vi gör verkligen fungerar. Forskningen finns i vårt DNA och det är något vi aldrig kommer att göra avkall på. Vår forskning är indikationsinriktad. Det innebär att vi utgår från ett tillstånd som till exempel kolik, förstoppning och benskörhet och gör prekliniska och kliniska studier som fokuserar på just detta tillstånd. Detta är vi relativt ensamma om. BioGaia Pharma har under året fått formellt godkännande från behöriga myndigheter för att gå vidare med båda sina planerade kliniska studier. Det är fantastiskt att vi lyckats med att med små resurser sätta igång två kliniska prövningar av ett potentiellt läkemedel och nu går vidare med nästa fas i läkemedelsutvecklingen. Vi anstränger oss också hela tiden för att ligga i fram- kant när det gäller nya produktformuleringar. BioGaia var först i världen med droppar och tuggtabletter. Vi vill att våra produkter ska vara bekväma för konsumenten och fungera i vardagslivet och utgår alltid från de insikter vi fått genom våra konsumentundersökningar. Stark plattform för lönsam tillväxt BioGaias varumärke finns redan globalt och vi har en bättre spridning än alla våra konkurrenter, mycket tack vare våra fantastiska distributörer som jobbar hårt för att få läkare, tandläkare, barnmorskor och sjuksköterskor att förstå och rekommendera våra produkter till konsumenter. Vår stora spridning är ett utmärkt verktyg i den hårda konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet. Vår globala närvaro utgör också en mycket stark plattform som vi kan dra nytta av på resan mot att bli ännu mer konsumentinriktade. Det, i kombination med att vi har kliniskt prövade produkter som bevisligen fungerar, kommer att vara en förutsättning för långsiktig tillväxt och lönsamhet i det stora skifte i marknaden som nu sker till följd av digitaliseringen. Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia ”Forskningen finns i vårt DNA och det är något vi aldrig kommer att göra avkall på.” INNEHÅLL

8 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Fortsatt fokus på att bygga världens mest pålitliga varumärke inom probiotika 2021 blev ett år då världen återhämtade och anpassade sig till nya förutsättningar som pandemin förde med sig. Vi ser att intresset för förbyggande hälsa och produkter som stärker immunförsvaret ökar kraftigt över hela världen. Det är en utveckling där BioGaia har en viktig roll att spela. Vi fortsätter att bygga ett pålitligt varumärke globalt – både inom hälsovårdssektorn och direkt mot konsumenten. Ökad närvaro på nyckelmarknader Sammantaget blev 2021 ett bra år då vi fick många viktiga delar på plats för att fortsätta bygga BioGaias varumärke. Jag är glad över hur professionellt organisationen har levererat. Trots att försäljningen i Europa gick fortsatt trögt kompenserades det av en stark utveckling i andra delar av världen. I Asien ökade försäljningen bland annat tack vare våra online-satsningar i Kina, vår försäljning via tandkliniker och egen e-handel i Japan samt fördelaktiga demografiska trender i Indonesien och Vietnam. Den mest fantastiska utvecklingen stod USA för, där flera lyckade lanseringar av nya produkter tillsammans med vår omnikanalstrategi resulterade i ytterligare ett rekordår. USA är nu BioGaias största marknad och det var med stor glädje vi mot slutet av året kunde ingå avtal om att förvärva vår amerikanska distributionspartner Everidis. BioGaia och Everidis har haft ett partnerskap sedan 2007 där Everidis med sin unika förståelse för den amerikanska marknaden inom probiotika har varit mycket framgångsrika med sin omnikanalstrategi i kombination med marknadsföring både mot hälsovårdsektorn och slutkonsumenter. Deras arbetssätt har satt standarden för hela BioGaia-gruppen. Jag är oerhört glad över att vi nu gör partnerskapet permanent, kan tillföra resurser, öka takten i att nå ut direkt till konsument och bygga BioGaia till ett ledande varumärke i USA. Idag har vi närvaro i 110 länder, dels via distributionspartner och dels via egna dotterbolag. Vi etablerade BioGaia-Japan 2006 där vi har ett unikt koncept mot tandläkarklinikerna. I början av året lanserades Protectis Mum för gravida kvinnor med mycket goda resultat samtidigt som vi ökade vår närvaro i digitala kanaler. I Sverige har vi tagit över från den tidigare distributören av vuxenportföljen. BioGaia finns nu hos de stora apotekskedjorna och på e-handelssajterna, nätapoteken, hos Amazon samt i egen webbshop och vi fortsätter växa i alla kanaler jämfört med föregående år. Vi har även tagit över distributionen i Finland där BioGaias produkter nu finns tillgängliga på finska apotek och e-apotek under vårt eget varumärke. I november startade vi vårt eget säljbolag i Storbritannien. Där kommer våra produkter nu att säljas via vår egen webbshop, på Amazon samt på utvalda apoteks- kedjor, både online och offline. Nya produkter och ett enhetligt varumärkeserbjudande För att nå vår målsättning att möta konsumenten oavsett var de köper sin probiotika behöver vi satsa ännu mer på marknadsföring direkt till konsument och under året har vi intensifierat arbetet med att addera mer konsumentinriktad kommunikation. Vi har förstärkt ledningen med en ny funktion, BioGaia Digital, som kan liknas vid en digital inkubator. BioGaia Digital arbetar tätt tillsammans VD-ORD INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 9 med marknad och försäljning för att stötta organisationen och våra partner med riktlinjer, verktyg och innehåll för ett enhetligt varumärkeserbjudande. Samtidigt som vi satsar på både fysiska och digitala försäljningskanaler arbetar vi med att utveckla nya produkter tillsammans med våra fantastiska distributionspartner. Konsumenten blir allt mer medveten och vill förstå vad produkterna innehåller och kvalitet och säkerhet är avgörande. Här har BioGaia en unik styrka och konkurrensfördel då forskning och kliniska studier utgör grunden i vårt erbjudande. Vi har vårt ursprung i att utveckla kliniskt testad probiotika av högsta kvalitet för barn, och vidareutvecklar nu med fokus på fantastiska produkter för konsumenten genom hela livscykeln. Vi vill stärka den globala hälsan, vilket också är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är mycket glädjande att våra forskningsbolag gjort stora framsteg under året. BioGaia Pharma har fått godkännande för två kliniska studier och MetaboGen fokuserar på utveckling av nästa generations probiotika. Hållbarhetsarbetet växlas upp I vårt hållbarhetsarbete har vi fortsatt att jobba hårt och tagit flera steg mot målet att integrera det i alla delar av verksamheten. En mycket positiv effekt av vår strategi att öka direktnärvaron på våra marknader är att det även ger oss ett ökat inflytande över vår miljöpåverkan. Vi har växlat upp arbetet med att minska utsläppen från våra förpackningar och med att fasa ut palmoljan, infört ett visselblåsarsystem, genomfört en koncernövergripande anti-korruptionsutbildning, implementerat uppförandekod samt ökat mångfalden i såväl ledning som styrelse. Utöver det har vi fortsatt att driva vårt starka och viktiga samhällsengagemang genom att stötta olika organisationer inom hälsofrämjande aktiviteter och genom stiftelsen Prevent Antibiotic Resistance (PAR). Som resultat av vårt hårda arbete kunde vi i november glädjas åt att MSCI höjde BioGaias ESG-rating från BBB till A , en viktig bekräftelse för oss och våra aktieägare. Den starkt växande hälsotrenden med förebyggande hälsovård är tydlig. Människor har ett allt större intresse för att proaktivt förbättra sin hälsa, och här hjälper probiotika till med en balanserad tarmflora och ett fungerande immunförsvar. BioGaias passion, inneboende potential, strategi och samarbeten gör att jag ser mycket ljust på framtiden. Jag vill tacka alla exceptionella och dedikerade medarbetare på BioGaia, våra kunder och andra samarbetspartner för ett fantastiskt arbete under året. Tillsammans har vi alla förutsättningar att nå vår vision att bli det mest pålitliga varumärket inom probiotika. Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia INNEHÅLL

10 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 MetaboGen MetaboGen är ett helägt dotterbolag som bedriver forskning och produktutveckling med fokus på mikrobiomet och dess möjligheter att utgöra nästa generations probiotiska produkter. Under 2021 har MetaboGen uppnått flera viktiga milstolpar inom våra utvecklingsprojekt. Därtill har vi fortsatt skapa goda förutsättningar för vår egen produktutveckling, genom nya lokaler, samarbeten och nya medarbetare. MetaboGen har utvecklat en unik produktionsteknik som hjälper syrekänsliga bakterier att överleva i en produkt. Sådana bakterier finns i den friska tarmfloran, men saknas när balansen i tarmfloran blir försämrad. De har därför stor potential som nya probiotiska produkter. MetaboGens unika teknik har under 2021 erhållit patentgodkännanden i flertalet länder. Efter lång väntan till följd av pandemin fick vi i augusti 2021 äntligen starta META003, en klinisk studie i vilken vi studerar effekten av vår första produkt hos individer med förhöjd risk att utveckla diabetes. Studien, som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, rekryterar nu deltagare för fullt och beräknas pågå under hela 2022. Under 2021 avslutade vi en explorativ studie på 100 gravida kvinnor med graviditetsklåda (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP), i samarbete med Ferring Pharmaceuticals. Studien genomfördes på Kvinnokliniken i Lund och Södersjukhuset i Stockholm. Ferring valde slutligen att inte ta projektet vidare, men resultaten från studien är intressanta och vi har nu möjlighet att hitta andra licenstagare, alternativt utveckla en produkt själva. Under året som gått avslutade vi också den första fasen i vårt projekt inom indikation malignt melanom, där mikrobiomet verkar påverka utfallet vid behandling med immunoterapi. Vi ser potential för våra stammar inom området och utreder nu förutsättningarna för kliniska studier och fortsatt utveckling. MetaboGen har under året som gått utökat organisationen med nya medarbetare och fortsatt arbetet med produktoptimering samt flyttat in i nya, större lokaler med specialanpassade laboratorier. Idag har vi mycket god kapacitet att hantera hela utvecklingskedjan från identifiering av nya bakteriestammar, via säkerhetsutvärdering och produktutveckling till design och genomförande av kliniska studier. Vi fortsätter också att utveckla vår fermentationskapacitet i liten skala och tillverkar idag, tillsammans med systerbolaget BioGaia Production i Eslöv, produkter för kliniska studier, under syrefria förhållanden. ”Jag ser fram emot ännu ett spännande år med MetaboGen, där vi under 2022 kommer att ta avgörande kliv framåt mot lansering av vår första produkt.” Sara Malcus, vd MetaboGen BIOGAIAS DOTTERBOLAG INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 11 BioGaia Production BioGaia Production AB är ett helägt dotterbolag till BioGaia AB som tillverkar och förpackar BioGaias droppar i glasflaska och plasttub, tabletter/kapslar i burk, minipack samt produktprover. BioGaia Production AB är GMP-certifierad av Läkemedelsverket. BioGaia Production AB är en kritisk anläggning i BioGaias verksamhet och tack vare starka och gränsöverskridande insatser från alla medarbetare lyckades vi hålla produktionen igång utan en enda försening mot kund. Under 2021 har vi fortsatt vårt ständiga arbete med att effektivisera verksamheten, haft en stark tillväxt och ökat i omsättning utan att behöva anställa mer personal. Vår verksamhet är extra sårbar då den kräver att människor är på plats annars stannar produktionen. Det gäller för alla att kavla upp ärmarna och rycka in och jobba på när oförutsedda händelser inträffar. Så har vår vardag sett ut de senaste två åren och så har hela organisationen agerat. Vi fick under året ännu ett GMP-certifikat, ett läkemedelstillstånd för att producera och förpacka studieprodukter som ska skickas ut till de i två kliniska studier som påbörjas under 2022. Vi har också påbörjat byggnationsarbetet av produktionslokaler för en pilotanläggning som kommer bestå av en 100-liters fermentor (expansionen fortgår enligt plan och kommunen väntas få den nya detaljplanen godkänd under första kvartalet 2022). Året har varit fullt av olika svårigheter till följd av pandemin, allt ifrån leverans av material och råvaror till att ha frisk personal på plats. Jag är extremt stolt över alla lojala, plikttrogna och hjälpsamma medarbetare som alltid gör sitt yttersta och ställer upp och hjälper varandra helt gränsöverskridande. Utan dem hade vi aldrig haft den fantastiska utveckling och tillväxt vi har idag. Vi är redo att anta de utmaningar som 2022 kan föra med sig. BIOGAIAS DOTTERBOLAG ”Året har varit fullt av olika utmaningar till följd av pandemin. Vi lyckades hålla produktionen igång och leverera helt enligt plan utan en enda försening mot kund.” Peter Persson, vd BioGaia Production INNEHÅLL

12 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 BioGaia Pharma BioGaia Pharma applicerar lång erfarenhet inom probiotisk forskning och utveckling på utveckling av nya bioterapeutiska produktplattformar. BioGaia Pharma väljer ut och utvecklar läkemedelskandidater baserat på stödjande preklinisk och klinisk forskning. År 2021 tog BioGaia Pharma flera steg framåt genom att bygga upp stöd för sina prioriterade program som syftar till att tillhandahålla effektiva läkemedel baserade på levande bakterier där det finns ett medicinskt behov och där nuvarande vårdstandard inte är optimal. 2021 präglades främst av att förbereda starten av kliniska studier för de två läkemedelskandidater inom våra två prioriterade program. Under sommaren fick vi ett formellt godkännande från behörig myndighet i Frankrike respektive Sverige för att kunna gå vidare till nästa fas. Innan vi stängde 2021 fylldes och förpackades studieprodukten (av vår produktpartner BioGaia Production) och är nu tillgänglig för alla de sex center som är involverade i studierna. Även rekrytering av patienter påbörjades i slutet av 2021. Det första programmet BGP014 avser ulcerös kolit (UC). Ulcerös kolit är ett funktionsnedsättande tillstånd som kännetecknas av en kronisk inflammation i tarmkanalen. Första steget i det här programmet är att titta på säkerhet, tolerans och preliminär effekt av BGP014 i den godkända fas 1-studien vid flera center avseende UC-patienter med milda till måttliga symptom. Studien genomförs i Sverige. Det andra programmet BGP345A syftar till att behandla förstoppning hos patienter som får opioider utskrivna för smärtstillande behandling. Studien är en fas II-studie vid flera center för att bedöma säkerheten och preliminära effekter. Studien genomförs i Frankrike. Framåt förbereder vi oss för nästa steg gällande rekrytering av patienter och slutförande av kliniska prövningar och ser fram emot nästa och kommande utvecklingsfaser. ”Vi är mycket glada över att ha uppnått vårt högt uppsatta mål i år som var att inleda kliniska prövningar i båda våra utvecklingsprogram.” Nigel Titford, vd BioGaia Pharma BIOGAIAS DOTTERBOLAG INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 13 BioGaia Invest BioGaia Invest är, sedan 2021, ett nytt helägt dotter- bolag till BioGaia AB som fokuserar på att identifiera och investera i mindre företag som inriktar sig på banbrytande teknik, tjänster och produkter som främjar BioGaias tillväxt. För att driva stark tillväxt och fortsätta ligga i framkant inom forskning och innovation etablerade BioGaia AB bolaget BioGaia Invest i mars 2021. Under sitt första verksamma år investerade BioGaia Invest i bolagen Boneprox och Skinome, som har sin expertis inom benskörhet respektive hudvårdsprodukter som stärker hudens naturliga mikrobiom. Genom investeringarna skapar vi nya kommunikations- och informationskanaler som hjälper BioGaia att dra nytta av ny teknik och innovationer. Boneprox är ett företag som specialiserar sig på artificiell intelligens inom tandvården, med fokus på att koppla ihop tandvård med sjukvård. Med Boneprox patenterade teknik kan bland annat benskörhet upptäckas genom helt vanliga tandröntgenbilder. Benskörhet (osteoporos) är en sjukdom som kännetecknas av låg bentäthet, vilket orsakar ett skört skelett. Tidig diagnos är avgörande för att förhindra att sjukdomen blir en stor börda, både för patient och vård. I samband med investeringen kommer Boneprox och BioGaia-Japan att samarbeta för att upptäcka riskpatienter för benskörhet, samtidigt som BioGaias benhälsoprodukt, BioGaia Osfortis, kommer att erbjudas till personer med låg bentäthet. Det andra bolaget som vi har investerat i är Skinome, ett företag som arbetar med ”mikrobiomvänlig” hudvård. Skinomes produkter är utvecklade för att stärka hudens naturliga mikrobiom. BioGaia och Skinome kommer att samarbeta i utvecklingen av mikrobiomvänliga probiotiska hudvårdsprodukter både för Skinome och för att rullas ut i BioGaias internationella nätverk. BIOGAIAS DOTTERBOLAG ”Vi ser fram emot nya möjligheter under 2022 samt det fortsätta samarbetet med både Boneprox och Skinome, som vi är övertygade om kommer att leda till en ökad tillväxt för BioGaia.” Sebastian Schröder, vd BioGaia Invest INNEHÅLL

14 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Produktportfölj för hela familjens hälsa BioGaias produkter är kliniskt testade, probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar över hela världen. Produktportföljen avser att främja hela familjens hälsa, men fokus har främst varit på mamma- och barnhälsa. Sortimentet består av oljedroppar, tugg- och sugtabletter, kapslar och vätskeersättning. I de allra flesta länder är produkterna registrerade som kosttillskott. Idag står segmentet barnhälsa för knappt 80 procent av BioGaias totala försäljning. Visionen för produktportföljen inommamma-barn är att lansera produkter specifikt för mödrars hälsa samt skapa en bredare portfölj inom barnhälsa med hjälp av nya probiotikastammar som vi kan rikta till nya indikationer. Portföljen har utvecklats från att innehålla produkter av bredare karaktär till mer specifika produkter. BIOGAIAS PRODUKTER Free from Fler och fler konsumenter efterfrågar produkter utan allergener. BioGaia uppfyller EU:s krav och erbjuder Protectis droppar och tabletter (med och utan D-vitamin) samt kapslar utan gluten, laktos och mjölkprotein. BioGaia Protectis kapslar är veganska. INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 15 Produktlanseringar 2021 BioGaia Prodentis Kids Även om de flesta föräldrar gör sitt bästa och ser till att barnens tänder borstas regelbundet, finns det fortfarande en risk att barnen får karies. Med olika genetiska förutsättningar och kost, har alla olika motstånd mot de patogena bakterierna som är grundorsaken bakom karies. BioGaia lanserade under 2021 Prodentis Kids som kan hjälpa till att upprätthålla en hälsosam balans i munnen, och minska riskfaktorerna för karies samt inflammation i tandköttet. Produkten innehåller kombinationen probiotika och xylitol. Probiotika är inte bara viktigt för tarmen, utan även för hälsan och balansen i den orala mikrobiotan. Xylitol hjälper till att upprätthålla mineraliseringen av tanden. De patenterade probiotiska stammarna, L. reuteri DSM 17938 och L. reuteri ATCC PTA 5289, som återfinns i produkten, fungerar synergistiskt för att förbättra mun- hälsa. Produkten kan användas som ett komplement till den dagliga tandborstningen. BioGaia Prodentis Kids har testats i kliniska studier och är säker för barn att använda. BioGaia Protectis Immune Boost Intresset för preventiv behandling och produkter som kan stärka immunförsvaret har ökat under pandemin1). BioGaia har under 2021 lanserat produkten BioGaia Protectis Immune Boost, innehållande en kombination av probiotika och D-vitamin, vilket har visats ge en kliniskt bevisad effekt i ett flertal studier. BioGaia Protectis Immune Boost är en serie av produkter som passar hela familjen. Eftersom upp till 80 procent av immunförsvaret finns i tarmen, är en frisk mikrobiota viktig för ett väl- fungerande immunförsvar. BioGaias probiotiska stam L. reuteri DSM 17938 har immunmodulerande effekter. Den kan även förhindra patogena bakterier från att föröka sig i tarmen. I kombination med immunstödjande vitamin D, bidrar produkten till en bättre allmän hälsa. BioGaia Protectis Immune Boost finns som oljedroppar, tuggtablett och kapsel med olika nivåer av vitamin D för att passa alla åldrar. BioGaia Pharax Vanlig förkylning och halsont är de vanligaste infektionerna i den övre delen av luftvägarna hos barn i förskoleåldern, och är en viktig orsak bakom besök hos barnläkare och frånvaro från skola och arbete. Pharax är en ny produkt från BioGaia som avser stärka det orala immunförsvaret. Produkten har visat sig minska varaktigheten och svårighetsgraden vid övre luftvägsinfektioner hos barn. BioGaia skapade Pharax i syfte att kunna erbjuda ett probiotiskt komplement till vanliga smärtstillande medel och ett alternativ till antibiotika som inte har någon effekt på virusinfektioner. Eftersom Pharax är en naturlig och icke-invasiv produkt, kan föräldrar ge Pharax till sina barn utan att oroa sig för negativa biverkningar. Pharax probiotiska droppar är säkra att använda för barn, och är fria från mjölkprotein, gluten och laktos. De har inga biverkningar, och de tillför endast hälsosamma och goda bakterier med antivirala egenskaper. Fem droppar två gånger dagligen (morgon och kväll) i tio dagar, har i studier visats lindra förkylningens varaktighet och svårighetsgrad. Passar barn från 6 månaders ålder och upp till 5 år. 70 procent av förkylningar är virus. Förkylning är den absolut vanligaste sjukdomen bland barn upp till fem år och den främsta orsaken till besök hos barnläkare. Ett barn i förskoleåldern har till exempel i genomsnitt sex till åtta förkylningar per år, och spridningen av infektioner är störst i familjer med barn som går på förskola. De flesta av symtomen är milda; rinnande och täppt näsa, nysningar, låggradig feber, halsont och hosta. Antibiotika är bara effektivt på sjukdomar orsakade av bakterier och den stora majoriteten av vanliga förkylningar beror på virus, vilket lämnar föräldrar med få alternativ förutom smärtstillande för att ge sina barn viss lindring. 1) FMCG Gurus 2021 INNEHÅLL

16 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Trender i samhället Under 2021 dominerade framför allt en trend i världen som eskalerat under covid-19-pandemin: förebyggande hälsovård, med fokus på att bygga upp immunförsvaret. Pandemin har medfört påfrestningar på sjukvård och ökade incitament att förebygga sjukdomar, snarare än att behandla sjuk- domar när de väl har brutit ut eftersom det då kan vara för sent att undkomma negativa följder. Ökad ohälsa och ett växande hälsointresse Insikter från en marknadsundersökning, som slutfördes i maj 2021, visar på att konsumenter har blivit alltmer bekymrade över sin grundläggande hälsa, såsom sårbar- het för sjukdomar och förmåga att återhämta sig från sjukdom. Prioritering av, och intresse för hälsa med fokus på immunförsvaret har ökat världen över. I undersökningen svarade 64 procent av de globala konsumenterna att de har gjort insatser för att förbättra sin hälsa och sitt immun- försvar under det senaste året (2020)1). 70 procent av de tillfrågade vidtar aktivt åtgärder för att stärka sin hälsa och sitt immunförsvar, jämfört med de 53 procent som fick svara på samma fråga ett år tidigare. Trenden att allt fler konsumenter vill förebygga risken att bli sjuka och bevara en god hälsa bekräftar ett ändrat konsumentbeteende och att BioGaia är på rätt väg med att addera konsumentkommunikation i andra kanaler än via vården. Tidigare har BioGaia, i stor utsträckning, kommit i kontakt med konsumenten först när de uppsöker läkarvård och behöver behandling. Eftersom en stor konsumentgrupp nu tänker mer på att förebygga sjukdomar och upprätthålla en god hälsa, är det viktigt och relevant för BioGaia att fånga upp konsumenterna i ett tidigare skede, på Google, via PR-artiklar, annonser på hälsosajter eller via relevanta influencers. I samma undersökning och vid frågor om vilka hälso- områden som de önskar förbättra under det kommande året, var maghälsa och immunförsvaret i toppen, vilket är några av de hälsoområden som BioGaia erbjuder hälso- främjande produkter inom. Förändring i konsumenters köpmönster Digitalisering och övergång till att handla på nätet, som varit en tydlig trend under många år, har accelererat till följd av pandemin. Nedstängningar av samhällen och begränsningar av fysisk kontakt har hänvisat även de delar av befolkningen som tidigare inte använt sig av tekniken, att välja de mer digitala alternativen. Till följd av fortsatta begränsningar i samhället under 2021 har förändringen, som identifierades under pandemins första år, i konsumenters köpmönster bestått2). E-handeln har ökat och en allt bredare målgrupp väljer att söka information och handla via nätet. Livsmedel och hälsoprodukter är de varor som visat en tydlig uppgång i e-handeln3). BioGaia har i linje med sin omnikanalstrategi intensifierat arbetet med att addera kommunikation direkt mot konsument i digitala kanaler och tillgängliggöra sina produkter via e-handel. MARKNADSTRENDER 1) FMCG Gurus 2021 2) E-barometern; Statista 2022 Global number of digital buyers 2014-2021 3) McKinsey & Company Covid-19 US Consumer Pulse Survey 6/15-6/21/2020; E-barometern INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 17 Levnadsvanor och förebyggande hälsovård Världens befolkning växer och åldras, och till följd av det ökar även intresset för hälsa. Den västerländska livsstilen har de senaste decennierna spridits över hela världen, liksomde välfärdssjukdomar som följer. Allt fler människors fysiska och psykiska hälsa påverkas av stress, stillasittande och bristfällig kost. Samtidigt tar allt fler konsumenter större ansvar för sin hälsa genom att söka information om hälsosam kost och förebyggande hälsovård. Intresset för hälsoprodukter samt kosttillskott väntas därmed fortsätta öka kraftigt. Intresset för tarmflorans betydelse för vår hälsa har också ökat på senare år och bevisen att tarmfloran förändras med stigande ålder har blivit allt tydligare. Utvecklingen i omvärlden utgör såväl utmaningar sommöjligheter för BioGaia och vår förmåga att skapa värde för intressenter med vår forskning och våra produkter. Utvecklingen av antibiotikaresistens tar inte paus Fokus på pandemin har överskuggat en annan framtida global katastrof, den galopperande antibiotikaresistensen. Enligt fältrapporter och undersökningar från WHO finns risk för ytterligare ökad spridning av antibiotikaresistens då den felaktiga överanvändningen av antibiotika ökat till följd av pandemin. Genom sina immunstärkande effekter kan probiotika spela en viktig roll i kampen mot antibiotikaresistens. En studie som publicerades i European Journal of Public Health visar exempelvis på ett samband mellan intaget av BioGaias probiotika L. reuteri DSM 17 938 och minskat behov av antibiotika hos barn. Stiftelsen PAR (Prevent Antibiotic Resistance) som BioGaia startade 2017 bidrar ekonomiskt till forskning och information kring åtgärder somminskar behovet av antibiotika. 2021 delades pengar ut till projekt med fokus på förebyggande insatser hos äldre människor. Ökat fokus på hållbarhet Få har kunnat undgå klimattoppmötet COP26 och den stora humanitära kris som pandemin har inneburit för världen. Konsumenter, och även andra intressenter, blir allt- mer medvetna och hållbarhet blir allt oftare ett viktigt krav för köp eller samarbete. Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan, affärsetik och kontroll blir allt viktigare ur såväl affärs- som riskperspektiv. Kunderna efterfrågar hållbara produkter och tjänster samtidigt som leverantörerna vill jobba med innovativa, långsiktiga och stabila kunder. Att vara ansvarstagande värdesätts dessutom allt högre av dagens och morgondagens medarbetare. BioGaia tog under 2021 ytterligare flera steg i rätt riktning för att säkerställa god affärsetik, förbättra miljö- påverkan och erbjuda en arbetsplats sommotiverar och skapar välmående. Läs mer på sidan 36. INNEHÅLL

18 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Samhället BioGaia bidrar till samhället genom att vara en god samhällsaktör och genom att erbjuda produkter som bidrar till förbättrad hälsa. Konsumenter BioGaia erbjuder konsumenter probiotiska produkter som bidrar till förbättrad hälsa. Medarbetare BioGaia erbjuder sina medarbetare en meningsfull och utvecklande arbetsplats där medarbetarna trivs. Forskare BioGaia bidrar till ökad kunskap om probiotika. Distributörer BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring. Leverantörer BioGaia bidrar till utvecklingen av leverantörerna genom långsiktiga relationer och att vara en tillförlitlig partner. Aktieägare Genom god riskhantering och en långsiktig strategi erbjuder BioGaia en stabil värde- ökning för sina aktieägare. Värdeskapande för BioGaias intressenter VÄRDESKAPANDE Förbättrad hälsa och minskade samhällskostnader för ohälsa. INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 19 37 nya produkter lanserades under året 8 % genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren 32 % rörelsemarginal 100 % av produktutbudet finns i palmoljefria varianter i tablettform 56,4 MSEK i skatt 3,6 MSEK i samhälls- engagemang 167 medarbetare 13 % av omsättningen till forskning och utveckling 236 publicerade artiklar (dec. 2021) 20 000 individer har deltagit i kliniska studier (dec. 2021) INNEHÅLL

20 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 BioGaias värdekedja BioGaia genomför forskning på egen hand och i samarbete med ett stort externt forskarnätverk. Forskningen omfattar allt från att utveckla och förbättra metoden för hur probiotikakulturen ska produceras till omfattande preklinisk och klinisk forskning. BioGaia arbetar dessutom strategiskt för att identifiera nya bakteriestammar för framtidens probiotika. BioGaias produktutveckling arbetar med att analysera och hitta nya produktformuleringar samt skapa nya leveransformat och förpackningslösningar. Råmaterial till produkterna, material till förpackningarna och bakteriekultur kommer från externa leverantörer. VÄRDEKEDJAN Forskning Produkt- utveckling Råvaru- användning INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 21 Produktion och paketering av produkterna hanteras både av externa leverantörer och BioGaia AB:s dotterbolag BioGaia Production. I leverantörskedjan sköter BioGaia logistiken samt kvalitetssäkring och kontroll av produkter och produktion. De färdiga produkterna hämtas från produktionsenheten av BioGaias partner som lagliggör, marknadsför och distribuerar dem på de olika marknaderna. BioGaia stödjer sina distributionspartner och egna dotterbolag med sälj- och marknadsföringsaktiviteter i linje med BioGaias globala varumärkesstrategi samt även i regulatoriska frågor. Produktion och paketering Distribution Försäljning INNEHÅLL

22 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Omnikanalstrategi vägen framåt BioGaia har successivt kompletterat sin marknadsföringsmodell med mer konsumentinriktad kommunikation. Under 2021 förstärktes kompetensen inom digitalisering och konsumentmarknadsföring i syfte att stödja organisationen med verktyg för ett starkt, tydligt och enhetligt varumärkeserbjudande i alla kanaler där konsumenten befinner sig. BioGaia har under 32 år byggt upp en "medical marketing- modell" i toppklass. Genom att fokusera på gedigen forskning kan BioGaia visa läkare att produkterna är effektiva och därför rekommenderar läkare sedan produkterna till sina patienter. Detta utgör fortfarande grunden i marknadsföringen och kommer fortsatt att vara så, men i takt med digitaliseringen och nya sociala kanaler har konsumenternas köpbeteende och kundresan förändrats. Under 2020 bidrog pandemin till att e-handeln accelererade kraftigt och ökade med 40 procent, en ökning som fortsatt i samma takt under 2021. – För att fortsätta vara relevanta och öka kännedomen om probiotika i en marknad som blir alltmer konkurrensutsatt behöver vi finnas där konsumenten är, förstå deras behov och prata deras språk. Vi vill vara med i hela konsumentens livscykel. Vi är redan väldigt duktiga på "medical marketing" och har under året adderat expertis inommarknadsföring direkt till konsument, säger Linda Hägglund, Vice President Marketing. Marknaderna som BioGaia verkar på har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen. Det ser också lite olika ut beroende på om BioGaia har en egen närvaro i landet eller distribuerar produkterna via partner. Första steget i att bygga ett starkt varumärke globalt är att ta fram nya visuella riktlinjer, en uppdaterad varumärkesplattform och så kallade toolkits som BioGaias partner och egna dotterbolag kan använda i marknadsföringen mot konsument. På sikt är målet att vara relevant för konsumenten oavsett vilken kanal eller del av kundresan det handlar om. Denna utvidgning av marknadsföringen kräver större förmåga och kapacitet inom flera områden och under året förstärktes organisationen med en ny funktion, BioGaia Digital, under ledning av Sebastian Heimfors. BioGaia Digital kan liknas vid en digital inkubator och arbetar tätt tillsammans med marknad och försäljning för att bygga ett starkt, tydligt och enhetligt varumärkeserbjudande i alla digitala kanaler. – Hela detaljhandelslandskapet är inne i en transformation mot att följa kundresan som blir alltmer icke-linjär. Vi behöver säkerställa att vi sätter konsumenten i centrum, skapar insikter via analys för att förstå kundresan och därigenom ökar relevansen i våra budskap. Vi stärker nu upp organisationens kapacitet, tillför kompetens och nya verktyg tillsammans med marknad och försäljning, säger Sebastian Heimfors. Under 2021 etablerades BioGaia under eget varumärke i Finland och Storbritannien och den 31 december förvärvades den amerikanska partnern Everidis. På dessa marknader samt i Sverige och Japan, har nu BioGaia direkt ansvar för marknadsföringen. OMNIKANALSTRATEGI INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 23 – Vi testar nu innehåll i olika kanaler på våra direktmarknader där det är lätt att följa upp och utvärdera den respons vi får. Vi vill stötta våra partner och direktmarknader i den transformation som vi är inne i och på detta sätt kan vi utveckla mycket skarpare verktygslådor som de kan anpassa och använda på sina marknader. Det kan till exempel röra sig om banners eller korta filmer att lägga på Youtube eller Instagram. Vi bygger ett starkt, enhetligt BioGaia genom att stötta våra partner med relevant marknadsföringsmaterial för alla plattformar där konsumenten befinner sig, säger Linda Hägglund. Samma budskap men olika sätt Market place E-com Retail On line Off line Symposium webbinar Education BioGaia Academy Publication Direct to consumer "in-direct" to consumer via partner HPC & academia to patient B2 B C INNEHÅLL

24 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 BioGaia ökar närvaron på sina nyckelmarknader BIOGAIAS MARKNADER BioGaia har under 32 år framgångsrikt byggt upp en global närvaro i 110 länder via långsiktiga relationer och samarbeten med distributionspartner. Idag har BioGaias varumärke en stark position inom vårdsektorn på dessa marknader. Ett antal nyckelmarknader har identifierats: USA, Japan, Kina, Brasilien, Frankrike, Italien och Storbritannien. För att i linje med BioGaias omnikanalstrategi vara relevant även för slutkonsumenten, ökade BioGaia under året sin närvaro på några marknader. Genom att under året etablera egna bolag och ta över distributionen i Finland och Storbritannien samt förvärva sin amerikanska distributionspartner Everidis, togs viktiga steg för att vara ännu mer tillgänglig på dessa högintressanta marknader för probiotika. INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 25 Nyckelmarknad Egen distribution Distributionspartner Försäljning per geografisk marknad Americas 30% EMEA 43% Asia Pacific 27% Procent EMEA, Mkr Asia Pacific, Mkr Americas, Mkr 0 50 100 150 200 250 21 17 18 19 20 0 100 200 300 400 500 21 17 18 19 20 0 50 100 150 200 250 21 17 18 19 20 Andel e-handel globalt 18 % INNEHÅLL

26 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 USA – BioGaia förvärvar sin partner Everidis och förstärker positionen på den amerikanska marknaden 2021 blev ytterligare ett rekordår för BioGaia i USA med flera lyckade produktlanseringar. I slutet av året förvärvade BioGaia sin amerikanska partner sedan 13 år, Everidis, som ett steg i att öka takten i satsningen att nå ut direkt till konsument och samtidigt fortsätta bearbeta hälsovårdssektorn. USA är en nyckelmarknad för BioGaia där vi sedan 2007 har haft ett partnerskap med Everidis som är vår exklusiva distributör av produkter under BioGaias varumärke i USA. Everidis har en väl etablerad omnikanalstrategi och fokuserar på e-handel snarare än traditionell apoteksförsäljning och marknadsföringen mot konsument sker i stort sett uteslutande digitalt. Mot läkare, tandläkare och annan vårdpersonal bedrivs "medical marketing." Omnikanalstrategin har varit mycket framgångsrik i samklang med den generella digitaliseringstrenden, vilket har resulterat i att USA nu är BioGaias största marknad. Genom förvärvet och BioGaias stöd kommer Everidis att ha mer resurser för att kunna öka takten ytterligare i att nå ut direkt till konsument och samtidigt bearbeta hälsovårdssektorn. Med ett konsumentvärde på två miljarder USD är USA världens största probiotikamarknad med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. BioGaias nära samarbete med Everidis inom produktutveckling och uppbyggnad av nya produktkategorier resulterade i flera framgångsrika produktlanseringar 2021. Under året lanserades Immune Boost, ett sortiment bestående av droppar för små barn, tabletter för barn samt kapslar för vuxna. BioGaia har även sett ett ökat intresse för sina dentaltabletter och lanserade Prodentis Kids tabletter samt Prodentis Baby Drops. Samtliga produkter mottogs mycket positivt av marknaden. B ioGaia och Everidis har ett fantastiskt samarbete och under året har vi fortsatt att bygga vårt varumärke, skapa närhet till konsumenten och öka engagemanget via relevant innehåll i alla kanaler med mycket goda resultat. Joakim Annwall, Regional Director BioGaia A tt göra partnerskapet permanent är briljant och vi kan inte vara mer exalterade över att bli en del av BioGaia-familjen. Genom sin dedikerade och kompetenta personal, bygger Everidis BioGaia till ett aktat och tillförlitligt varumärke i USA. Med BioGaia kommer vi ha tillgång till resurser och kompetenser som kan accelerera tillväxten och uppnå målet att vara ledande i den vetenskapsbaserade probiotikakategorin. Jennifer Cherry, vd Everidis. INNEHÅLL

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 27 Japan – övergång till digitala kanaler ökade försäljningen Trots en något svag utveckling under början av året orsakad av restriktioner till följd av pandemin bidrog en övergång till digitala kanaler och e-handel till att försäljningen ökade. Japan är en mycket viktig marknad för BioGaia där ett eget dotterbolag etablerades 2006. BioGaia Japan arbetar främst mot tandläkarkliniker och har tagit fram ett unikt koncept som inte bara fokuserar på munhälsoprodukterna utan även innefattar alla BioGaias produkter. Tandläkarna utbildas av BioGaia och inkluderar BioGaias produkter i behandlingen av sina patienter. Sedan start har produkterna marknadsförts under BioGaias varumärke direkt mot tandvårdskliniker och tack vare produkternas utmärkta kliniska belägg har BioGaia lyckats bygga upp ett starkt varumärke på den japanska marknaden. Pandemin fortsatte att slå hårt mot Japan under första delen av 2021 med nedstängningar och restriktioner vilket gjorde det svårt att nå tandklinikerna och utföra försäljningsarbetet. Trots de svåra förutsättningarna lanserades Prodentis MUM för gravida kvinnor i början av året med mycket goda resultat, och ett större fokus lades på digitala kanaler och e-handel. Försäljningen via e-handel och BioGaias egen webbshop visade stor tillväxt under året. BioGaia Academy, som utvecklar och genomför externa utbildningar inom probiotika, överfördes till digitalt format och utfördes via webbinarier. J apan är i huvudsak en offlinemarknad där vi successivt ökar vår digitala närvaro med goda resultat och bibehållet förtroende bland läkare och tandläkare. Efter detta turbulenta år är jag övertygad om att omnikanalstrategin är den rätta vägen framåt. Keitaro Nomura, Vd BioGaia Japan Kina – stabil försäljningstillväxt genom hela året Under 2021 fortsatte BioGaia arbetet med att stärka den digitala närvaron och komma närmare konsumenten. Barnsegmentet visade en stabil försäljningstillväxt genom hela året. Kina är en av BioGaias viktigaste tillväxtmarknader i Asien och medvetenheten hos den kinesiske konsumenten kring probiotika och dess hälsofördelar är hög. Probiotika säljs framförallt via e-handel. Försäljningstillväxten inom barnsegmentet höll sig stabil under hela året och den ökade omsättningen via e-handel vägde upp för försäljningstappet från de fysiska apoteken under pandemin. Arbetet med att stärka den digitala närvaron och komma närmare konsumenten pågår ständigt och BioGaia har ett mycket gott samarbete med lokala partnern Dr. Mums för att driva trafik till webbsidan samtidigt som BioGaia AB tillhandahåller support genom filmklipp och annat digitalt innehåll i linje med den övergripande varumärkesstrategin. Under året utökades webbshopen dessutommed Osfortis och Protectis kapslar. BioGaia Academy hölls på kinesiska inom barnsegmentet vilket bidrog till att ytterligare stärka BioGaias varumärke och position bland läkare och annan vårdpersonal. BioGaia har en unik kombination av vetenskaplig spetskompetens och omnikanalstrategi vilket är centralt för att förbli relevant i en hårt konkurrensutsatt marknad. J ag är väldigt nöjd med att se att båda Kina och Japan utvecklats väl även under de kaotiska omständigheter som rådde under pandemin. Kina är i huvudsak en onlinemarknad som vi kan dra lärdomar ifrån och använda i andra marknader. Jonas Weimer, Regional Director, APAC INNEHÅLL

28 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Frankrike – BioGaia behåller sin ledande position inom droppar och satsar på att utveckla vuxenportföljen Under 2021 har BioGaia satsat mer på marknadsföring i digitala kanaler och synlighet på apoteken i takt med att konsumenterna börjar söka fler källor för rekommendationer än bara via hälso- och sjukvården. Den ledande positionen inom droppar bibehölls samtidigt som positioneringen inom vuxenportföljen utvecklades. Under 2021 gav år av investeringar i varumärkeskännedom för BioGaias droppar utdelning och försäljningen av droppar fortsatte att växa under året. Försäljningsutvecklingen av Protectis Vitamin D-tabletter stabiliserades och ökade inte lika kraftigt som under covid-19 pandemins första år. BioGaias partner i Frankrike, PediAct har en etablerad omnikanalstrategi och de huvudsakliga målgrupperna är läkare, barnmorskor, apotekspersonal, nyblivna föräldrar och hela familjer. Den franska konsumenten använder allt fler källor för köp av probiotika än bara rekommendationer från sjukvård och apotek. Under året intensifierade PediAct aktiviteterna inom digital marknadsföring direkt mot konsument, fokuserade på att underhålla kontakten med apoteken, utbilda apotekare och öka synligheten i butikerna. Närvaron i digitala kanaler ökade bland annat genom att sociala medienätverk etablerades med tre olika agenturer, samarbete startades med e-handelsajten ConsoBaby och appen WeMoms (Frankrikes största community för mammor) samt nya samarbeten med influencers. Introduktionen av Gastrus (kosttillskott mot känslig mage) på den franska marknaden gick trögt. Fokus ligger fortfarande på en positionering inom dyspepsi (känslig mage) men det har varit svårt att få apotekens tid och uppmärksamhet då apoteken utgör de huvudsakliga centralerna för tester och vaccination av covid i Frankrike. Italien – ökad etablering av e-handel Till följd av pandemins effekter har BioGaia i Italien konverterat sin "medical marketingmodell" till en hybridmodell och adderat marknadsföring och försäljning direkt mot konsument. Försäljning via Amazon och andra e-handelsplattformar börjar komma igång för konsumenter fokuserade på produkter som stärker immunförsvaret, samtidigt som försäljningen via apoteken återhämtar sig. Även år 2021 var svårt på den italienska marknaden, men från och med det tredje kvartalet började försäljningen att återhämta sig, en positiv trend som nu fortsätter. BioGaias partner NOOS och Recordati har fortsatt att investera i marknadsföringsaktiviteter och receptförskrivningar i nätverket bland läkare ökar. Säljstyrkan är tillbaka ute på fältet efter att ha varit i lock-down och ett internt utbildningsprogram för att uppdatera deras kunskap pågår. Utöver det har NOOS och Recordati även kommit igång med försäljning via Amazon samt via några lokala nätapotek. Recordati fokuserar på förbyggande hälsa och produkter som stärker immunförsvaret. Detta går hand i hand med deras mer konsumentinriktade strategi där D-vitaminprodukter med BioGaias probiotika är lättare att kommunicera kring tack vare de bevisade effekterna och faktumet att färre barn föds i Italien. Recordati använder en hybrid marknadsföringsmodell som kombinerar säljbesök hos läkare och aktivering av försäljning hos apoteken med kampanjer, närvaro i alla digitala kanaler och på Amazon. U tvecklingen i Frankrike och Italien under 2021 har varit utmanande. Tack vare ett väl etablerat varumärke och en stark positionering inom förbyggande av spädbarnskolik och andra akuta besvär med känslig mage, utvecklades försäljningen av droppar positivt. I både Italien och Frankrike, där rekommendationer och receptförskrivningar från sjukvården varit drivande, har försäljningen av tabletter påverkats negativt till följd av färre infektioner och antibiotikabehandlingar. Nu ser vi en återhämtning av efterfrågan både inom akuta besvär och förebyggande hälsa för hela familjeportföljen samt en lovande aktivitetsplan från våra partner. Ana Pérez Sanz, Regional Director, EMEA INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=