Styrelsen har inom sig tillsatt ett revisionsutskott. Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet bereder också frågor beträffande regelefterlevnad. Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisorer och utvärderar revisionsinsatserna. Utskottet diskuterar väsentliga redovisningsfrågor som koncernen påverkas av samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer samt arvodering av dessa. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut.

Revisionsutskottets ledamöter består av

Anthon Jahreskog (ordförande)
Anthon Jahreskog
David Dangoor
David Dangoor