Marknadstrender talar för probiotika

Världens befolkning växer och åldras. Fler äldre kommer att medföra påfrestningar på sjukvård och ökade incitament att förebygga sjukdomar. Samtidigt ökar konsumenternas eget intresse för att leva friska längre. Utvecklingen i omvärlden utgör såväl utmaningar som möjligheter för företag och deras förmåga att skapa värde för intressenter.
 

Ökad ohälsa och växande hälsointresse

I takt med att världens befolkning växer och åldras, ökar intresset för hälsa. Den västerländska livsstilen har de senaste decennierna spridits över världen liksom välfärdssjukdomar som följer i dess spår. Allt fler människor blir idag sjuka till följd av stress, stillasittande och felaktig kost – något som visar sig i såväl fysiska som psykiska symptom. Behovet av åtgärder och hälsopolitik som adresserar dessa välfärdssjukdomar, och även bidrar till beteendeförändringar på individnivå, ökar.
 
Samtidigt tar alltfler konsumenter i alla åldrar större ansvar för sin hälsa. Man söker information om hälsosam kost och förebyggande hälsovård på internet. Intresset för hälsoprodukter och branscher som ekologisk mat och kosttillskott väntas därmed fortsätta öka kraftigt. Intresset för tarmflorans betydelse för vår hälsa har också ökat på senare år och insikter om att tarmfloran förändras och utarmas med stigande ålder har blivit allt tydligare.

Hållbara företag blir vinnare

Intresset för hälsoprodukter stannar inte vid vad människor stoppar i sig, utan handlar också om hur och under vilka villkor produkterna tagits fram. Med ökad medvetenhet följer att konsumenter bedömer företag utifrån ett hållbarhetspers­pektiv. Att produkterna, inklusive råvarorna, framställs på ett etiskt och hållbart sätt blir allt viktigare. Liksom att företag är transparenta med hur de bedriver sin verksamhet och att de värnar om sina medarbetare.
 
Idag föredrar många, framför allt i den yngre generationen, att bli kunder och anställda hos företag som visar ett socialt engagemang utanför företagets gränser. Mycket tyder också på att hållbart företagande är en förutsättning för lönsamhet och att hållbara företag ofta är välskötta i fler avseenden, såsom att de har identifierat företagets risker och systematiskt arbetar med förbättringar i hela verksamheten.
 
BioGaia ska utveckla och sälja hållbara probiotiska produkter och strävar efter hållbarhet i alla delar av verksamheten och i hela värdekedjan. Bland annat märks insatser för minskad materialförbrukning och ökad resurseffektivitet, en säker produktion, säkra produkter och ett etiskt förhållningssätt i allt från forskning till affärsrelationer och marknadsföring.

 

Antibiotikaresistens ett ökande hot

Enligt världshälsoorganisationen WHO fortsätter antibiotikaresistensen att öka vilket utgör ett stort hot mot möjligheten till effektiv behandling av vanliga infektionssjukdomar. Ett sätt att minska denna risk är att minska användningen vid virusinfektioner som förkylningar och influensa, där antibiotika ändå inte gör någon nytta. Ett annat sätt är att arbeta förebyggande. Studier har bland annat visat att förebyggande behandling med probiotika stärker immunförsvaret och kan minska behovet av antibiotika hos barn. Ju äldre och större världens befolk­ning blir desto större blir behovet av effektiv behandling av infektionssjukdomar – och därmed behovet av att undvika antibiotikaresistens.

Växer där befolkningen växer och genom nya indikationer

BioGaias största segment idag är barnhälsa och medan inom vuxensegmentet är BioGaia väl positionerat för tillväxt med produkter inom maghälsa, munhälsa och benhälsa. Ett stort antal kliniska studier med BioGaias bakteriestammar pågår och nya indikationer ligger till grund för fortsatt produktutveckling.
 
Användningsområdena för probiotika blir allt fler och BioGaia utvecklar kontinuerligt nya produkter för att etablera BioGaia som ett varumärke med produkter som bidrar till hälsa under hela livet.
 
BioGaias probiotika bidrar till hälsa och välmående för människor i över 100 länder världen över. Idag är mag­ och munhälsa fokus men användningsområdena utökas i takt med att forskning inom nya områden etableras.