Bolagsstyrning är de regler, rutiner och processer genom vilka ett bolag styrs och kontrolleras.


BioGaia är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, MidCap. Styrningen av bolaget sker
via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, Koden, bolagsordningen och interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer.