I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i BioGaias valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Per-Erik Andersson, Annwall & Rothschild Investments AB
  • Karl Johan Sundin, EQT
  • Marianne Flink, AP4
  • Carlos Moreno, Premier Milton Investors
  • Peter Rothschild, styrelseordförande BioGaia AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till BioGaias valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post:
[email protected]

Brev:
BioGaia AB
Att: Valberedningen
Kungsbroplan 3A
112 27 Stockholm

 

Relaterade dokument