BioGaia Production AB

BioGaia Production är ett helägt dotterbolag till BioGaia AB och arbetar med produktion av BioGaias droppar, easydropper, minipack och produktprover. BioGaia Production är GMP ­certifierad (god tillverkningssed) av Läkemedelsverket. I anslutning till produktionsanläggningen ligger också BioGaias nya laboratorium, Centre of Excellence.

Styrelserna i BioGaia AB och Metabogen AB har beslutat att BioGaia AB genom fusion ska överta Metabogens rättigheter och skyldigheter. En fusionsplan har upprättats mellan bolagen, enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen. BioGaia AB avser att ansöka om verkställighet av fusionsplanen.

Dokument:

Fusionsplan
Revisorsyttrande