BioGaia AB: Bokslutskommuniké januari – december 2022

FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 274,3 (206,2) miljoner kronor, en ökning med 68,1 miljoner kronor, 33 % (exklusive valutaeffekter 19 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 29,9 miljoner kronor (15 %). Den organiska tillväxten var 5 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 207,4 (150,1) miljoner kronor, en ökning med 38 % (exklusive valutaeffekter 24 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 64,7 (55,2) miljoner kronor, en ökning med 17 % (exklusive valutaeffekter 5 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 136,9 (105,9) miljoner kronor, en ökning med 30,9 miljoner kronor (29 %), varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 29,4 miljoner kronor (28 %).
 • Rörelseresultatet ökade med 34 % till 71,1 (53,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 26 % (26 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 139,2 (38,3) miljoner kronor, en ökning med 264 %. Resultatet efter skatt påverkas av en finansiell intäkt från värdejustering av tilläggsköpeskilling för Nutraceutics som uppgår till 76,0 miljoner kronor.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,38 (0,38) kronor före och efter utspädning[1].
 • Kassaflödet uppgick till 89,0 (-43,6) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2022 till 1 488,4 (1 484,7 per 31 december 2021) miljoner kronor.

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2022

Den 17 oktober meddelade BioGaia att resultatet för tredje kvartalet översteg marknadens förväntningar.
 

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 104,0 (785,1) miljoner kronor, en ökning med 318,8 miljoner kronor 41 % (exklusive valutaeffekter 29 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 80,1 miljoner kronor (10 %). Den organiska tillväxten var 19 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 868,4 (603,7) miljoner kronor, en ökning med 44 % (exklusive valutaeffekter 32 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 230,2 (176,9) miljoner kronor, en ökning med 30 % (exklusive valutaeffekter 19 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 440,5 (329,2) miljoner kronor, en ökning med 111,3 miljoner kronor (34 %), varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 97,0 miljoner kronor (29 %).
  I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 1,2 (9,3) miljoner kronor, dels kostnader för omstrukturering (rörande personal) om 5,6 (8,9) miljoner kronor samt återföring av tidigare gjord nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler om -1,7 (4,2) miljoner kronor. Exklusive dessa poster uppgick rörelsekostnaderna till 435,4 (306,9) miljoner kronor, en ökning med 42 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 42 % till 361,5 (253,7) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 33 % (32 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 373,6 (196,3) miljoner kronor, en ökning med 90 %. Resultatet efter skatt påverkas av en finansiell intäkt från värdejustering av tilläggsköpeskilling för Nutraceutics som uppgår till 80,0 miljoner kronor.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,70 (1,94) kronor före och efter utspädning[1]. Kassaflödet uppgick till -12,8 (13,1) miljoner kronor.
 • I enlighet med utdelningspolicyn föreslår styrelsen den kommande årsstämman den 5 maj 2023 en utdelning enligt policy på 1,45 (0,73) kronor per aktie plus en extra utdelning på 1,45 (2,26) kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 2,90 (2,98) kronor per aktie vilket motsvarar 292,8 (301,3) miljoner kronor. Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” på 4,4 (2,9) miljoner kronor. Utdelningsförslagen baseras på BioGaias utdelningspolicy att dela ut 50% av koncernens resultat. Koncernens resultat har justerats för en finansiell intäkt för värdejustering av tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Nutraceutics.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter fjärde kvartalets utgång som inte har tagits upp i bokslutskommunikén

[1] Med anledning av aktiespliten 5:1, som genomfördes i maj 2022, har historiska nyckeltal som baseras på antal aktier räknats om.
 

VD HAR ORDET

BioGaia når miljardomsättning
I år är det första gången i BioGaias historia som bolaget passerar en miljard kronor i omsättning på helårsbasis. Omsättningen ökar med hela 29% exklusive valutaeffekter. När vi nu stänger året kan vi konstatera att vår strategi har levererat fyra starka kvartal under 2022. Det är sjätte kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt, inklusive förvärv, och vi ökar totalt nettoomsättningen med 33 procent jämfört med samma kvartal året innan. Barnsegmentet ökade med 38 procent och vuxensegmentet med 17 procent. Trots omfattande investeringar i en successiv expansion av vår direktdistribution till konsument kompromissar vi heller inte med vår höga rörelsemarginal.

Stark utveckling på marknaderna
Återigen ser vi en stabil ökning av vår försäljning i kvartalet, främst driven av vårt pediatriksortiment. Bakom denna framgång ligger främst EMEA med Sydeuropa (Italien, Frankrike, Spanien) i täten tillsammans med Östeuropa (exklusive Ryssland och Ukraina).

I USA har vi haft det hittills bästa kvartalet på marknadsplatserna Amazon, Target och Walmart. Vår produkt Prodentis är väl bemött av både konsumenter och sjukvårdsprofessionen. Vi tror att Prodentis kan bli en framtida tillväxtmotor i denna marknad. I Latinamerika överpresterar vi gentemot starka konkurrenter och helåret blir det starkaste försäljningsåret hittills, tack vare våra duktiga distributionspartners.

APAC påverkas till viss mån fortfarande negativt av covid-restriktioner, främst i Japan och Kina. I Sydkorea och Vietnam har vi med hjälp av digitala insatser visat bättre resultat. Under kvartalet var BioGaia APAC värd för den första regionala distributörsworkshopen på tre år. Detta evenemang, som ägde rum i Singapore, främjar bästa praxis från partners och stimulerar regional affärsutveckling. I regionen har produktlanseringar fortlöpt under kvartalet.

En generell slutsats från våra marknadsområden är att trots att vi ser vissa tecken på global ekonomisk avmattning, har vi en stark och stabil försäljning. Det bekräftar vårt antagande att BioGaias droppar för spädbarn är mycket motståndskraftiga i lågkonjunktur.

Vår strategi med fyra inriktningar ligger fast
Vår omnikanalstrategi levererar genom att vi närmar oss konsument från flera håll. Framför allt i Kina och USA är vi framgångsrika i de digitala kontaktytorna såsom exponering på marknadsplatser och sociala plattformar och i Japan genom försäljning via BioGaias lokala e-handel. Kina ökar onlineförsäljning via TikTok, som fungerar både som social plattform och marknadsplats. I Japan, där tandläkarprofessionen, är viktig satsar vi på att delta i tandläkarkongresser för att aktivera tandvårdsklinikerna.

Att bygga BioGaias varumärke är ett kontinuerligt arbete, och vi mäter regelbundet konsumenternas syn på oss. Under kvartalet genomfördes en marknadsundersökning som bekräftade att vi måste fortsätta arbeta med att öka vår varumärkeskännedom. Samtidigt visar resultatet att bland de som mest känner till BioGaia, rankas vi högt eller högst i varumärkespålitlighet. Som ett led i att förstärka varumärket pågår kampanjer i olika kanaler, bland annat arbetar vi just nu med ett nytt marknadsföringsverktyg utvecklat för att stödja våra Protectis-droppar för spädbarn; "Let baby time be happy time".

Under kvartalet gjordes en omfattande vetenskaplig turné i Latinamerika för att lansera vår produkt Gastrus. I USA kunde vi stödja den dentala verksamheten genom en omfattande satsning på tandhygienister och tandläkare. Bland annat gjordes en satsning på hygienutbildare och rekrytering av viktiga opinionsbildare (KOL) vid tandläkarkongressen i New York.

Vi fortsätter att optimera produktförsörjningskedjan genom att förhandla pris inför kommande år för att säkerställa tillgången på bakteriekultur och minimera risken för prisökningar till följd av inflationen. Vi fortsätter också att testa och optimera vår nya fermenteringsanläggning som förväntas påbörja fermentering av små satser i början av 2023.

Med ett starkt 2022 i ryggen
Vi kommer att fortsatt möta oförutsägbara tider under 2023. Våra Protectis-droppar för spädbarn visar upp hög motståndskraft under lågkonjunkturen då dessa möter fortsatt stark efterfrågan. Vi ser noggrant igenom alla kostnader för att på bästa sätt kunna hantera en osäker omvärld.

Jag känner mig övertygad om att den strategiska inriktning vi lade fast år 2019 är rätt när vi nu går in i ett nytt år. Vår unika konkurrensfördel bygger på ett starkt varumärke och evidensbaserad forskning som kombineras med en omnikanalstrategi gentemot konsument. Efter att ha implementerat strategin mitt under pandemin har denna visat sig fungera, och har nu levererat sju starka kvartal i rad. Detta gör att jag utan tvekan kan säga att BioGaia kommer att kunna gå stärkt igenom omvärldens ekonomiska och geopolitiska stormar. Samtidigt som vi arbetar hårt för att uppnå vårt mål att bli det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen.

Isabelle Ducellier
Verkställande direktör och koncernchef BioGaia
2 februari 2023
 

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://sv.biogaia.com/investerare/finansiella-rapporter/

Telefonkonferens:
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 3 februari 2023 kl. 09:30 CET med vd Isabelle Ducellier och finansdirektör Alexander Kotsinas. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/46019

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: [email protected]
Telefon: +46 (0) 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: [email protected]
Telefon: +46 (0) 730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 08:00 CET.