BioGaia AB Delårsredogörelse – januari – juni 2022

Andra KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 288,1 (203,1) miljoner kronor, en ökning med 85,0 miljoner kronor, 42 % (exklusive valutaeffekter 33 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 13,6 miljoner kronor (7 %). Den organiska tillväxten var 26 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 232,7 (161,1) miljoner kronor, en ökning med 44 % (exklusive valutaffekter 34 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 54,2 (40,9) miljoner kronor, en ökning med 33 % (exklusive valutaffekter 24 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 104,6 (81,6) miljoner kronor, en ökning med 23,0 miljoner kronor (28 %), varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 22,3 miljoner kronor (27 %). I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 0,3 (0,0) miljoner kronor, dels återföring av tidigare gjord nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler -1,7 (0,0) miljoner kronor. Exklusive dessa poster uppgick rörelsekostnaderna till 106,0 (81,6) miljoner kronor, en ökning med 30 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 46 % till 101,3 (69,2) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 35 % (34 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 78,5 (54,7) miljoner kronor, en ökning med 44 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,78 (0,54) kronor före och efter utspädning.2)
 • Kassaflödet uppgick till -224,9 (-16,2) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning på 301,3 (68,9) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till 1 356,3 (1 468,9 per 30 juni 2021) miljoner kronor.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2022

Den 25 april meddelade BioGaia att resultatet för första kvartalet översteg marknadens förväntningar.

Den 6 maj beslutade BioGaias årsstämma om uppdelning av bolagets aktier (split) varigenom varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem nya aktier.

Den 17 maj meddelade BioGaia att man från och med 2023 kommer sälja sina produkter i egen regi i Kanada. Den 31 maj meddelade BioGaia att antalet aktier och röster i BioGaia har under maj månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktier som beslutades vid BioGaias årsstämma den 6 maj 2022.

Den 8 juni meddelade BioGaia att man har utökat sitt samarbete med Grace International, vilket ger företaget exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja BioGaias probiotiska droppar för spädbarn i Sydkorea.

FÖRSTA HALVÅRET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 571,9 (405,1) miljoner kronor, en ökning med 166,8 miljoner kronor 41 % (exklusive valutaeffekter 32 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 29,4 miljoner kronor (7 %). Den organiska tillväxten var 25 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 455,2 (322,8) miljoner kronor, en ökning med 41 % (exklusive valutaffekter 32 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 115,0 (79,6) miljoner kronor, en ökning med 44 % (exklusive valutaffekter 35 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 211,6 (162,6) miljoner kronor, en ökning med 49,0 miljoner kronor (30 %), varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 43,3 miljoner kronor (27%).
 • I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 1,1 (2,5) miljoner kronor, dels kostnader för omstrukturering (rörande personal) om 3,9 (2,4) miljoner kronor samt återföring av tidigare gjord nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler om        -1,7 (5,1) miljoner kronor. Exklusive dessa poster uppgick rörelsekostnaderna till 208,3 (152,6) miljoner kronor, en ökning med 37 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 47 % till 196,6 (133,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 34 % (33 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 154,8 (105,1) miljoner kronor, en ökning med 47 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,53 (1,04) kronor före och efter utspädning.2)
 • Kassaflödet uppgick till -139,1 (1,1) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning på 301,3 (68,9) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Den 1 juli meddelade BioGaia att man lanserat BioGaia Pharax i USA. BioGaia Pharax, avser stärka immunförsvaret och främja hälsan i de övre luftvägarna hos barn. 

Den 14 juli meddelade BioGaia att resultatet för det andra kvartalet överstiger marknadens förväntningar.

VD HAR ORDET

Efter ett mycket starkt första kvartal är det glädjande att kunna presentera ytterligare ett mycket starkt kvartal med en försäljning som ökar med +42 % och en rörelsemarginal på 35 % tack vare god kostnadskontroll.

Bakom denna framgång ligger återhämtningen i Europa, EMEA växte med 86 %, där BioGaia historiskt sett hade sitt starkaste fäste. På marknader som Italien eller Spanien, där vi mestadels marknadsför till läkare och apotek, har vi tresiffrig försäljningsökning. Med ökat resande och en återgång till ett mer normalt sätt att leva ökar också risken för sjukdom och ett behov av probiotika tillsammans med antibiotika, vilket för konsumenter tillbaka till läkare och apotek. Vår omni-kanalstrategi ger också resultat både genom våra egna e-handelslösningar såsom i Storbritannien och Sverige, där andelen prenumerationer är högre än förväntat, och av vår pragmatiska inställning till marknadsplatser. Genom att komplettera vår notering på Amazon Sverige och Storbritannien, är vi nu listade på Amazon Tyskland tillsammans med vår partner Infectopharm. Denna kommersiella hybridlösning är den bästa av de två världar; vi drar nytta av vår distributörs expertis inom medicinsk marknadsföring och vår konsumentexpertis inom digital försäljning.

I Americas, som växte med 21 %, fortsätter BioGaia USA att imponera med sin kompetens inom både medicinsk marknadsföring och konsumentmarknadsföring, vilket förklarar framgången bakom den senaste lanseringen av Prodentis Kids som båda rekommenderas av barnläkare och tandläkare och är allmänt tillgänglig med bra recensioner på marknadsplatser. BioGaia USAs försäljning under kvartalet minskade något framförallt beroende på tuffa jämförelsesiffror. Under det andra kvartalet 2021 påverkades Nutraceutics (numera BioGaia USA) försäljning positivt av kampanjer. Tillsammans med BioGaia USA organiserar vi öppningen av BioGaia Canada i januari 2023 för att komplettera täckningen av Nordamerika. Latinamerika ligger kvar i det tvåsiffriga ökningsintervallet drivet av utmärkt arbete gentemot HCP i Colombia, Peru och Chile och att vår lansering i Argentina är mer framgångsrik än förväntat.

Sist men inte minst möter APAC, med en tillväxt på 16 %, våra förväntningar, där nästan alla våra marknader presterar väl, speciellt våra omni-kanalmästare i regionen; Sydkorea och Indonesien. Vi ser till och med några tecken på återhämtning i Kina med logistik som fungerar bättre och städer som öppnar igen efter strikta Covid-restriktioner. Japan kämpar på med tandläkarmottagningarna som påverkas negativt av covid-19 men kompenserar förlorad försäljning från tandläkarmottagningar genom e-handelslösningar och direktförsäljning.

Den makroekonomiska situationen (inflation, störningar i logistikkedjan, pandemi och krig) tvingar oss att förbli försiktiga eftersom påverkan på disponibla inkomster inte bör ignoreras. Vi emellertid övertygade om att konsumenterna kommer att fortsätta fokusera på sin hälsa och probiotikakategorin kommer att visa motståndskraft.

Det gläder mig också att få fortsatt bekräftelse på den starka uppslutningen kring vår reviderade strategi, internt och med våra distributionskanaler, som kombinerar vetenskap och brand marketing. Vi arbetar hårt för att uppnå vårt mål att bli världens bästa probiotika varumärke.

Isabelle Ducellier

Verkställande direktör och koncernchef BioGaia

 22 juli 2022

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag 22 juli 2022 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/43469


Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-22 08:00 CET.

Attached documents