BioGaia delårsrapport januari – juni 2021

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 203,1 (244,7) miljoner kronor, en minskning med 17 % (exklusive valutaeffekter -8 %). Förändringen i omsättning påverkades av högre jämförelsesiffror då motsvarande period föregående år påverkades positivt av covid-19 relaterad lageruppbyggnad hos många av våra kunder.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 161,1 (199,2) miljoner kronor, en minskning med 19 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 40,9 (44,4) miljoner kronor, en minskning med 8 %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 81,6 (84,2) miljoner kronor, en minskning med 3 %.
 • Rörelseresultatet minskade med 31 % till 69,2 (100,2) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 34 % (41 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 54,7 (79,0) miljoner kronor, en minskning med 31 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,71 (4,52) kronor före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -16,2 (-38,7) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 1 468,9 (242,5) miljoner kronor.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021

 • Den 8 april meddelade BioGaia att bolaget tecknat ett avtal med Minapharm Pharmaceuticals för de exklusiva rättigheterna att sälja BioGaia Protectis droppar i Egypten.
 • Den 13 april meddelade BioGaia att en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på barn visade att tillskott av två L. reuteri-stammar signifikant minskade feber och smärta hos barn med övre luftvägsinfektioner.
 • Den 20 maj meddelade bolaget att BioGaias produkter kommer säljas under varumärket BioGaia i Finland.

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 405,1 (427,5) miljoner kronor, en minskning med 5 % (exklusive valutaeffekter +5 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 322,8 (341,6) miljoner kronor, en minskning med 6 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 79,6 (84,5) miljoner kronor, en minskning med 6 %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 162,6 (161,6) miljoner kronor, en ökning med 1 %. I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 2,5 miljoner kronor och dels kostnader för omstrukturering om 7,5 miljoner kronor. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsekostnaderna till 152,6 miljoner kronor, en minskning med 6 %.
 • Rörelseresultatet minskade med 15 % till 133,5 (155,9) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 33 % (36 %). Resultat efter skatt uppgick till 105,1 (120,8) miljoner kronor, en minskning med 13 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,21 (6,91) kronor före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1,1 (28,7) miljoner kronor.
 • Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång
 • Den 2 juli meddelade BioGaia att man blivit ägare till 100 procent av aktierna i MetaboGen. Tidigare hade BioGaia 92 procent av aktierna. Köpeskillingen uppgick till 11,4 miljoner kronor och redovisas i halvårsbokslutet som en kortfristig skuld som regleras under juli.

Vd har ordet

"Covid-19 situationen nu och sedan över ett år fortsätter att påverka vår försäljning och resultat. Under första och speciellt under andra kvartalet förra året byggde många av våra distributörer upp ett lager för att inte påverkas av de förväntade distributionssvårigheterna i samband med covid-19-krisen. Detta har lett till större svängningar än normalt för vår försäljning också mellan våra regioner. Därtill har den fortsatt relativt starka kronan också påverkat vårt resultat.

Andra kvartalet 2020 nådde vi därför en försäljning på 245 miljoner kronor, vilket var vårt bästa kvartal någonsin. Ett kvartal med en försäljning över 200 miljoner kronor anser vi under tidigare normala förhållande vara ett bra kvartal. Andra kvartalet i år hamnade vi på 203 miljoner kronor (en minskning med 17 % och exklusive valutaeffekter en minskning med 8 %) trots att första kvartalet i år var förhållandvis starkt med ordrar från Kina som leverades de sista dagarna i kvartal ett istället för kvartal två. Som vanligt och speciellt med tanke på covid-situaionens påverkan på lager och försäljning är halvårssiffrorna mer relevanta och här ser vi en organisk tillväxt på 5 %, vilket vi inte är nöjda med, men som i varje fall går åt rätt håll."

För mer information och vd-ordet i sin helhet, se bifogad delårsredogörelse.                                

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 12 augusti 2021 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 505 583 55. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/13237


Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 2021-08-12 08:00 CET.