BioGaias resultat för första kvartalet överstiger marknadens förväntningar

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaias försäljning har under det första kvartalet 2022 påverkats positivt av en ökande efterfrågan i framförallt Europa.

För första kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 284 (202) miljoner kronor, en ökning med 41%. Rörelseresultatet för första kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 95 (64) miljoner kronor, en ökning med 48%.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal ett fredagen den 6 maj 2022 kl 8:00 med efterföljande telefonkonferens kl 9:30.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
05.04.2022 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
28.03.2022 BioGaia publicerar årsredovisning för 2021
04.02.2021 BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2021


Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-25 08:00 CET.

Attached documents